REGULAMIN

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sprzedaży internetowej prowadzonej pod nazwą „True Rider”, pod adresem internetowym http://truerider.eu/ oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów z nabywcami, za pośrednictwem True Rider. Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

I.Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

True Rider Natalie Palacz

Ul. Miętowa 8 72-003 Bezrzecze

NIP: 8513118923

Regon: 321481940

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

II. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

III. Definicje użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego True Rider

4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod http://truerider.eu/ za pośrednictwem, którego Klient może w składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy True Rider. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem True Rider należy wejść na sklep internetowy http://truerider.eu/ i dokonać wyboru towaru, jego kolorystyki i rozmiaru z oferty True Rider.

4.2. Zamówienia należy dokonać przechodząc przez poszczególne kroki w koszyku.

4.3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z True Rider Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.7. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez True Rider i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przez Pocztę Polską lub innego wskazanego na stronie kuriera. Koszty dostawy podane są na stronie: http://truerider.eu/strona/order

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia sprzedaży lub paragonu.

VI. Ceny i metody płatności

Ceny w sklepie internetowym http://truerider.eu/  podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są publikowane na stronie sklepu internetowego oraz wskazywane w trakcie składania zamówienia.

Ceny produktów nie zawierają dodatkowych haftów jakich jak imię i nazwisko, logo klienta czy flagi narodowościowe chyba, że dany element jest wyszczególnione w opisie produktów. Za każdy dodatkowy haft inny niż w opisie True Rider pobiera dodatkową opłatę, która ustalania jest indywidualnie. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem.  

Promocje w sklepie nie łączą się i mogą wykluczać niektóre towary, co dokładnie określa opis promocji. Promocje nie łącza się także z bonami do sklepu True Rider. 

6.1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 63 1140 2004 0000 3202 7504 1176

b). za pomocą płatności elektronicznej realizowanej przez zewnętrzny system płatności Płatności Shoplo obsługiwany przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie. W tym przypadku Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Płatności Shoplo. Dostępne formy płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic i Maestro

c.) osobiście gotówką podczas odbioru towaru u pracownika firmy kurierskiej,

d.) osobiście gotówką po uprzednim poinformowaniu telefonicznym lub e-mailowym

VII. Zwroty i wymiana

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając zwrot online za pomocą aplikacji shoper, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres magazynu głównego. Towar musi być jednak nieużywany i czysty, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawiony zapachu np. kremów, perfum. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez True Rider Towaru. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego". Prosimy o ich dodanie i informację zwrotną.

7.2 Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności (z wyjątkiem kosztów dostawy zwracanego towaru).

7.3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

7.4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Welecka 13 72-003 Mierzyn.

7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.8 Podczas wymiany towaru na inny rozmiar lub model obowiązują takie same zasady jak przy zwrocie towaru. Wzór stosownego oświadczenia do pobrania tutaj

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru 2 lata od momentu zakupu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres True Rider Welecka 13 72-003 Mierzyn.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

8.1. True Rider jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu można zgłaszać na adres podany na stronie, telefonicznie lub w inny sposób dogodny dla klienta.

8.3 True Rider zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 31 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.4 W przypadku gdy, reklamacja będzie uzasadniona, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (przykładowo z powodu wyczerpania nakładu), True Rider zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, True Rider zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl